3. Strategieën Copy

strategy, chess, board game

De strategieën helpen bij het realiseren van de strategische doelen. Ze vormen de grote lijnen van duurzaamheidsbeleid en helpen om de richting voor de korte- en middellange termijn handen en voeten te geven.

In het duurzaamheidsbeleid van Actium zijn voor alle strategische doelen al enkele strategieën bedacht om er invulling aan te geven. Deze strategieen kun je voor een belangrijk deel overnemen maar je zult ze voor je project specifiek moeten maken en verder uit moeten werken.

Op het gebied van materialen helpen onderstaande strategieën:

Weten we wat we inkopen? Waar en hoe het geproduceerd wordt? Willen we nog samenwerken met leveranciers die geen bijdrage kunnen of willen leveren aan onze ambities?
Door zo min mogelijk grondstoffen en materialen te gebruiken hoeft er minder geproduceerd en gerecycled te worden. En door zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen die de natuur zelf kan verwerken of materialen die herbruikbaar zijn, stoppen we met het uitputten van grondstoffen die kunnen opraken. 

 • We gebruiken zo min mogelijk ‘nieuwe’ grondstoffen en materialen
  We moeten dus op zoek naar alternatieven  
 • Wat herbruikbaar is voor ons of een ander gooien we niet weg
  We moeten benoemen wat vrijkomt in de verschillende fasen van het project en wat we daarmee gaan doen
 • We stimuleren onszelf, onze huurders en leveranciers om te zorgen voor zo min mogelijk afval en om afval wat er nog is te scheiden in samenwerking met de gemeente
  Hoe gaan we dit realiseren en inrichten?
 • Circulair is ons vertrekpunt bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud
  Dat betekent dat we het ontwerp, de aanbesteding, uitvoering en onderhoud anders moeten invullen; hoe dan?
 • We werken alleen samen met leveranciers die circulariteit aantoonbaar opgenomen hebben in hun bedrijfsvoering
  Waarop gaan we selecteren, wat willen we weten? Hoe gaan we dat vormgeven.

Op het gebied van reizen helpen onderstaande strategieën:

Zijn we bereid om de fiets of de bus te pakken?  Of op zoek te gaan naar schone alternatieven voor diesel en benzine?
Dagelijks reizen we naar en van ons werk. En reizen we veel voor het uitoefenen van ons werk. Contact en ontmoeting met onze huurders, partners en collega’s vinden we belangrijk. Door minder te reizen of te reizen op schone energiebronnen dringen we de uitstoot van CO₂, stikstof en fijnstof terug en dragen we bij aan de gezondheid van onze huurders en hun omgeving. 

 • We zijn op de hoogte van ontwikkelingen en kansen rondom duurzame mobiliteit in de regio en benutten deze
  Dit is nog vrij algemeen. Hoe vullen we dit in binnen het project? Laadpalen? Elektrisch OV?
 • Onze bedrijfsauto’s en bedrijfsbussen worden steeds schoner
  Zetten we deze ook in? Hoe meten we dat? Wat verwachten we van onze onderaannemers?
 • We verleiden en enthousiasmeren onze collega’s om schoon te reizen van, naar en tijdens hun werk en faciliteren ze daarin met keuzemogelijkheden
  Kunnen we hier ook iets mee binnen dit project? Bieden we ook keuzes in het project? En voor huurders?
 • We reizen minder of anders zonder dat dit ten koste gaat van ontmoeting en persoonlijk contact
  Kunnen we deze verantwoordelijkheid ook doorvertalen naar onze projectpartners? Kunnen we de bouwlogistiek slimmer organiseren of zelfs belonen?
 • We werken met leveranciers die duurzaam werken geborgd hebben in hun bedrijfsvoering
  Hoe laten ze dat zien en hoe maken ze dat meetbaar in het project?
 • We kopen waar mogelijk lokaal of regionaal in, tenzij dit innovatie in de weg staat
  Wie betrekken we daarbij? Waar ligt de grens van lokaal en regionaal binnen dit project?

Op het gebied van energie maken onderstaande strategieën al onderdeel uit van het programma:

Hoe lang gebruiken we nog energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen? Hoe zorgen we dat de energierekening over 15 jaar nog betaalbaar is voor onze huurders? 
Om de CO₂ uitstoot terug te brengen én de betaalbaarheid voor onze huurders te garanderen op de lange termijn is een energietransitie noodzakelijk. In tegenstelling tot fossiele energiebronnen wordt het winnen van energie uit schone natuurlijke energiebronnen steeds goedkoper. Bovendien is schone energie CO₂-neutraal. Gezond voor onze huurders. Daarom stappen wij over op natuurlijke en hernieuwbare energie, afkomstig van bijvoorbeeld de zon, wind en groen gas. 

 • Onze huizen en gebouwen gebruiken zo min mogelijk energie
  Wat betekent dit voor het ontwerp?
 • We dagen onze huurders uit om zo min mogelijk energie te gebruiken
  Waar kunnen we helpen? Zijn er succesverhalen van Actium of van anderen?
 • We verduurzamen stapsgewijs bij zovéél mogelijk huurders zodat zoveel mogelijk huurders kunnen profiteren
  Is dit mogelijk en passend binnen het project?
 • We leggen prioriteit op huizen in wijken of dorpen waarvan duidelijk is wat de alternatieve energiebron voor aardgas wordt
  Kunnen we al doorkijken naar de toekomst? Waar moeten we dan vandaag rekening mee houden in het ontwerp en bouw?
 • We benutten zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur (leidingnet) en installaties bij het aardgasvrij maken van de woningen
  Hoe beïnvloedt dit het kader voor het ontwerp?
 • We leggen focus op CO₂ uitstoot en energielasten en niet op Energielabels of Energie-index
  Wat moeten we hier allemaal voor meten? Alleen de woning? Of ook het productieproces van de materialen of de bouwlogistiek?
 • We geven prioriteit aan huizen waar huurders wonen met grote betaalbaarheidsrisico’s, waaronder hoge energielasten in combinatie met een laag inkomen
  Wat levert dit de huurder op? Hoe gaan ze dit merken en wat moeten ze daar zelf voor doen?
 • We kiezen voor leveranciers van schone energie en stimuleren en faciliteren onze huurders om dit ook te doen
  Hoe helpen we huurders met kiezen? Welke informatie hebben zij nodig?
 • We zoeken naar oplossingen om schoon opgewekte energie op te slaan
  Kunnen we binnen dit project al een pilot ontwikkelen? Zijn er al ‘proven-technologies’ die we kunnen toepassen?
 • Huurders die profiteren van het comfort en lagere energielasten van een verduurzaamd huis betalen daaraan mee, maar het blijft betaalbaar
  Hoe ziet dat er uit voor je project?

Op het gebied van natuur & biodiversiteit maken onderstaande strategieën al onderdeel uit van het programma:

Zijn onze huizen voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, hitte en hevige regenval? Is de luchtkwaliteit in en rond onze huizen gezond voor onze huurders?
Vergroening van huizen, gebouwen en de woonomgeving zorgt voor verkoeling, een betere opname van water, een zuivering van de lucht en de aanwezigheid van een variatie aan planten en dieren. Dit draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van onze huurders. Ook zijn we hiermee beter voorbereid op langdurige droogte, hitte en hevige regenval in onze buurten. We ‘gebruiken en leren’ van de natuur in plaats van dat we deze ‘verbruiken’.

 • We bouwen en renoveren natuur-inclusief. Wonen en natuur zijn aan elkaar verbonden
  Hoe zien we dat terug? Wat vragen we van de architect? Welke kaders geven we mee? Inheems, moestuin?
 • We zoeken oplossingen eerst in de natuur in plaats van in technische installaties en gebruiken zo min mogelijk technische installaties
  Hoe kan biomimicry ons inspireren? Hoe helpen we installateurs en bouwers met deze opgave?
 • We informeren, stimuleren, ondersteunen en faciliteren huurders om hun tuin op eenvoudige en betaalbare wijze onderhoudsarm te ontharden en te vergroenen
  Kunnen we concepten aanbieden? of op een andere manier helpen met keuzes? Wie in de regio biedt hiervoor oplossingen?
 • We informeren, stimuleren en ondersteunen huurders om maatregelen te nemen voor een gezonde lucht in en rond de woning
  Wat betekent dat voor ventilatie? Wat nemen we allemaal mee? Natuur, vervoer, keuze voor materialen?
 • We verbeteren de luchtkwaliteit buitenshuis samen met onze partners, zoals gemeenten en provincies
  Welke technische- of natuurlijke mogelijkheden zijn er in de ruimte? Waar hebben we te maken met gedrag?

Deze strategieën en de begeleidende vragen helpen je al een eind op weg. Het is echt heel belangrijk om dit samen te doen met de betrokkenen in het project. Vaak brengen zij nieuwe ideeën of inzichten mee maar er ontstaat op deze manier ook eigenaarschap en daarmee meer kans van slagen in de uitvoering.

Scroll naar top